Şok kameraları

Şok dondurma kameraları

Şok dondurma kameraları və avadanlıqları

Şok dondurma kameraları iş kamerasına stellajlarda yüklənmiş  yarımfabrikatlar və ya məhsullar olan tabaqlarla və ya altlıqlarla arabacıqların-etajerlərin hərəkətini həyata keçirən istiliyi izolyasiyası konturu formasında yerinə yetirilmişdir.

İstilik mübadiləsi avadanlığı qismində istilik mübadiləsi səthinin gücləndirilmiş addımları ilə hava soyuducusundan istifadə edilir, bu isə soyuducu avadanlığın ərimə dövrü arasında fəaliyyəti vaxtının artmasına səbəb olur. Kameralarda ərzaqların hər tərəfdən üfürülməsi hesabına ərzaqların donmasının bərabər sürətini təmin edən "turbo-friz" növlü xüsusi hava soyuducularından istifadə edirlər. 


Şok dondurma kameraları və avadanlıqları

Temperaturun ərzaq qatları üzrə bərabər paylanması və istiliyin çıxma sürəti ərzaqların yerləşməsindən və hava axınının istiqamətindən asılı olur. "Turbo-frizdən" istifadə şok dondurma kamerasında yarımfabrikatların termik emalı vaxtinı əhəmiyyətli dərəcədə azaltmağa, həmçinin elektrik enerjisi sərfini azaltmağa imkan yaradır.

Vaxtaşırı təsir apparatlarında donmaya məruz qalan ərzaq vaxtaşırı olaraq ərzaqın dərinliklərində tələb olunan temperatura müvəffəq olan zaman texnologiyaya müvafiq olaraq dolur və boşalır. Şok dondurma soyuducu kameraları, bir qayda olarq, iki bölmədən ibarət olur - yük və havasoyuducu. Yük bölməsində hava paylayıcısının tunnel sistemindən istifadə olunur. Ərzaq tabaqlarda və ya altlıqlarda iş kamerasının stellajlarına yüklənir. O kameraya həm də texnoloji arabacıqlarda da yerləşdirilə bilər. Kameranın içəri həcminə (temperatur - 30-40OC) rəflərinə dondurulacaq ərzaqlar yığılan arabacıqlar yüklənir. Vaxtaşırı təsir arabacıq apparatları (və ya stasionar soyuducu kameralar) ətin, balığın, əlavə məhsulların, meyvələrin, giləmeyvələrin və tərəvəzlərin dondurulması üçün istifadə olunur.

SERVER OTAQLARI