LAHİYƏLƏNDİRMƏ

Lahiyələndirmə - lazımi obyektin prototipinin, nümunəsinin, daha doğrusu lahiyəsinin, yaradılması gedişatı prosesidir.

Lahiyələndirmənin növləri

İşlənib hazırlanan obyektlərin növləri üzrə lahiyə fəaliyyətinin aşağıdakı növləri ayrılırlar:

 • Texniki sistemlərin lahiyələndirilməsi:
  • texniki lahiyələndirmə (texniki qurğular və avadanlıqlar)

   elektrotexniki lahiyələndirmə (elektrik texnikası və elektrik təchizatı)

   mühəndis sistemlərinin lahiyələndirilməsi (havalandırma, qaz kəmərləri, elektrik şəbəkələri və digər infrastrukturlar)

 • Tikinti:
 • Dizayn:

Lahiyələndirmənin mərhələləri:

Texniki məsələ (TM) - işlənib hazırlanan obyektin əsas təyinatını müəyyən edir.

Texniki təklif (TT) - texniki və texniki-iqtisadi əsaslandırma ehtiva edən sənədlərin məcmusu.

Texniki lahiyələndirmə  (TL) - lahiyələndirilən obyektin quruluşu haqqında tam məlumat verən son texniki qərarları, iş sənədlərinin hazırlanması üçün çıxış məlumatlarını ehtiva edən sənədlərin məcmusu.

  

SOYUDUCU AVADANLIQLAR